Specjalizujemy się w prowadzeniu wszelkich spraw z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, pozwy, wnioski, pisma procesowe, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, oraz prowadzimy spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego przed Sądami Powszechnymi, Sądem Najwyższym, Organami Egzekucyjnymi, rejestrowymi oraz przed wszelkimi urzędami i innymi organami powołanymi do rozpatrywania sporów.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

prawa własności i innych praw rzeczowych: własność i ochrona własności, zasiedzenie nieruchomości, współwłasność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), posiadanie i ochrona posiadania;

prawa zobowiązań: bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonywanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, odnowienia, zwolnienie z długu, zmiana dłużnika lub wierzyciela, ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika, sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczki, umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, umowa przechowania, poręczenie, darowizna, renta i dożywocie;

prawa spadkowego: dziedziczenie ustawowe i testamentowe, stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, zapisy i polecenia, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, uznanie za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenie, umowy dotyczące spadku.